Teisinė informacija

 

TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ:

 • LR 2002 m. gegužės 16 d. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Nr. IX-886.
 • LR 1994 m. liepos 19 d. Sveikatos sistemos įstatymas Nr. I-552.
 • LRV 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 metų programos patvirtinimo”.
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų patvirtinimo”.
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-918 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo”.

TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJAMTYS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENĄ:

 • LR 2002 m. liepos 3 d. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas Nr. IX-1023.
 • LRV 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 691 „Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2008-2009 metų programos patvirtinimo”.
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo”.
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo  Nr. V-488"Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ:

 • LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ .
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“.
 • LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-38).
 • LRV 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl Vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo”.
 • LRV 2009 m. balandžio 22 d. nutarimas Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo ”.