Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra skirta vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, pareigybės aprašymas

Ugdymo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos specialistų funkcijos:

 • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie mokinių/vaikų sveikatos būklę;
 • teikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių/vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
 • su bent vienu mokinio/vaiko, pradėjusio lankyti ugdymo įstaigą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) turi aptarti sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų mokinių/vaikų – pagal poreikį;
 • identifikuoja mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • ugdymo įstaigos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 • teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
 • organizuoja mokinių/vaikų sveikatos stiprinimo priemonių ir ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
 • teikia sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
 • tikrina mokinių/vaikų asmens higieną;
 • planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
 • konsultuoja ugdymo įstaigos maitinimo paslaugų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauja Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą;
 • teikia pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą;
 • kartu su Mokyklos bendruomene, parengia Veiklos plano projektą, suderina jį su Biuro direktoriumi ir pateikia Mokyklos vadovui. Veiklos plane numatytos priemonės turi būti įtrauktos į Biuro veiklos planą. Parengtą, suderintą ir patvirtintą veikos planą pateikia biuro direktoriui iki sausio 15 d. kiekvienais metais;

Aptarnaujamos Varėnos rajono ugdymo įstaigos:

 1. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, J. Basanavičiaus g. 33, Varėna;
 2. Varėnos „Ryto“ progimnazija, Dzūkų g. 64, Varėna;
 3. Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinė mokykla, A. Ryliškio gatvė 14, Senosios Varėnos k;
 4. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, Seinų g. 10, Merkinė;
 5. Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 16, Žilinų k;
 6. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, Mokyklos g. 2, Užuperkasio k;
 7. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, Dzūkų g. 2, Matuizų k;
 8. Varėnos r. Panočių pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 42, Panočių k;
 9. Varėnos r. Vydenių pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 2, Vydenių k;
 10. Varėnos r. Marcinkonių pagrindinė mokykla, Miškininkų g. 53, Marcinkonių k;
 11. Varėnos technologijų ir verslo mokykla, J. Basanavičiaus g. 1, Varėna;
 12. Varėnos specialioji mokykla, Voronecko g. 2, Varėna;
 13. Varėnos darželis – lopšelis „Žilvitis“, Parko g. 6, Varėna;
 14. Varėnos darželis – lopšelis „Pasaka“, Dzūkų g. 11, Varėna;
 15. Varėnos r. darželis – lopšelis „Nykštukas“, Mokyklos g. 4, Senoji Varėna;
 16. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcinis centras, Perliaus g. 30, Perlojos k.

ATASKAITOS

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 2017 m metinės veiklos ataskaitos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 2018 m veiklos planai