Pranešėjų apsauga

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas.

Informacijos apie pažeidimus Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tvarkos aprašas nustato informacijos apie Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuro) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Biure veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Biure veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį kuriuos su Biuru sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, asmenys pranešimą apie pažeidimus Biurui gali teikti dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas Vyriausybės nutarimu patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Biurui ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  • atsiųsdamas pranešimą Biurui paštu, adresu Parko g. 8, Varėna. Siunčiant pranešimą paštu po Biuro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • atsiųsti pranešimą elektroninio pašto adresu [email protected].

Biure paskirtas Kompetentingas subjektas – Giedrė Ivoškienė, Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro administratorė.