PRADEDAMOS VYKDYTI VEIKLOS, SKIRTOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMAMS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINTI

Varėnos  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas 2019 m. balandžio 30 d. LR sveikatos ministro įsakymą Nr. V-523 ;,Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimo visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“, pradėjo vykdyti veiklas, skirtas mokyklų (ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokykloms ir profesinio mokymo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas) darbuotojų gebėjimams psichikos sveikatos srityje stiprinti.

Šios veiklos tikslas yra identifikuoti problemas kylančias mokyklų bendruomenėse, atlikti jų analizes ir parengti bei pradėti taikyti rekomendacijas skirtas toms problemoms spręsti, taip pat gilinti mokyklų darbuotojų žinias psichikos sveikatos srityje.
Šiais metais programa vykdoma Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje.

Mokymų trukmė – 32 valandos. Pirmasis susitikimas įvyko rugsėjo 10 d. Tolimesnių konsultacijų metu komanda su grupe atliks atvejų analizes ir ieškos galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvienos konsultacijos mokymus vykdanti komanda parengs teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas.